An lingia directa 1 – disc cumpact (DC) (sutsilvan) Sutsilvan, Deutsch

von (Autor)Corrado Conforti

CHF 19.50

In curs da rumàntsch sutsilvan

Die CD bezieht sich auf die Lektionen des Haupt- und Lehrbuches.
CD 1: Lektionen 1-10

Il disc sa referescha sin las lecziuns dal principal e dals exercizis.
Disc cumpact 1: lecziuns 1-10

Qua chattais Vus las texts dals discs cumpacts.

Corrado Conforti
Lia Rumantscha, 2005, Bestellnummer 3-03900-995-8