Il Vamperlin

von (Autor)Renate Welsh

CHF 10.00

Renate Welsh

Il Vamperlin

Sursilvan
Surselva Romontscha, 2015

Renate Welsh

Il Vamperlin

Sursilvan

Surselva Romontscha, 2015, numer d’empustaziun 12122015

«Na, quei dat ei gie buc!», di Dunna Lucia cura ch’ella anfla in pign vampir en sia habitaziun. Suenter haver muganau igl emprem sterment sedecida ella da nutrir il Vamperlin cul guoter – naturalmein cun latg, buca forsa cun saung. Aschia crescha il pign vampir e sviluppescha qualitads nunusitadas. Il Vamperlin ei numnadamein immediat el liug sch’in carstgaun daventa vilaus e nauschs. El dat ina piztgada al furius e tschetscha ora il tissi dil fèl.

Translatau dil tudestg da Rita Bearth e Giuanna Beeli

material didactic e sligiaziuns (gratuit)

Il Vamperlin_material didactic
sligiaziun.pdf