La libertad è manevla (sm)

CHF 15.00

Nadia Scarpatetti

La libertad e manevla

Surmiran
URS Savognin, 2004

Nadia Scarpatetti

La libertad e manevla

Surmiran

URS Savognin, 2004, numer d’empustaziun 3-9522025-7-6

Jau hai scrit quest cudesch cun l’intenziun da tschertgar pleds per descriver in’istorgia, che nus tuts na pudain betg chapir. I n’ä damai nagina istorgia da mintgadi. Tuttina vegn ella vivida da blers sin quest mund, di per di, mo che quels vegnan ad avair pers ils pleds per s’exprimer. Nadia Scarpatetti