La libertad è manevla (sm)

CHF 15.00

Nadia Scarpatetti

La libertad e manevla

Surmiran
URS Savognin, 2004

Nadia Scarpatetti

La libertad e manevla

Surmiran

URS Savognin, 2004, numer d’empustaziun 3-9522025-7-6

Jau hai scrit quest cudesch cun l’intenziun da tschertgar pleds per descriver in’istorgia, che nus tuts na pudain betg chapir. I n’ä damai nagina istorgia da mintgadi. Tuttina vegn ella vivida da blers sin quest mund, di per di, mo che quels vegnan ad avair pers ils pleds per s’exprimer. Nadia Scarpatetti

book-author