Meis char Dieu, eu vögl chantar (DC)

von (Autor)Divers AuturAs

CHF 15.00

Divers AuturAs

Meis char Dieu, eu vögl chantar (DC) Miu cher Dieu, eau vögl chanter

Vallader, Puter
Pro Bibla Rumantscha, 2005

Divers AuturAs

Meis char Dieu, eu vögl chantar (DC) Miu cher Dieu, eau vögl chanter

Vallader, Puter

Pro Bibla Rumantscha, 2005, numer d’empustaziun 755641

Uffants chantan e sunan

Il disc compact as basa sül cudesch «Meis char Dieu, eu vögl chantar»!